Privacyverklaring

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Pretty Hands verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Pretty Hands of om een andere reden persoonsgegevens aan Pretty Hands verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Pretty Hands, Caro van Eycklaan 15, 7207 GE Zutphen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 50663828.
De salon is bereikbaar via 06 – 519 55 254 of info@prettyhands.nl

2. Welke gegevens verwerkt Pretty Hands en voor welk doel
a) voor- en achternaam,
b) telefoonnummer,

2.2 Pretty Hands verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam en telefoonnummer wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) je naam en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Pretty Hands;

3. Bewaartermijnen
Pretty Hands verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen, waarna de persoonsgegevens worden vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Pretty Hands passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Pretty Hands gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkers overeenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de eigenaresse van Pretty Hands kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Pretty Hands zal je verzoek in behandeling nemen en je zsm hierover informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Pretty Hands je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaresse van Pretty Hands via info@prettyhands.nl

6. Wijzigingen
Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.